Doradca Finansowy Kancelarii Finansowej Michał Marciniuk (KFMM):

 • jest certyfikowany,
 • jest jednostką indywidualną, nie powiązaną w żaden sposób z jakąkolwiek instytucją finansową,
 • posiada wiedzę merytoryczną i kompetencje do swobodnego doboru dostępnych na rynku usług i rozwiązań finansowych,
 • świadczy usługi doradcze dla Klienta,
 • świadczy swoje usługi zgodnie z najwyższymi, międzynarodowymi standardami doradztwa finansowego,
 • jest całkowicie niezależny,
 • jest zobligowany dostarczać niezależne rozwiązania,
 • jest w stanie dostarczyć Klientowi praktycznie dowolne rozwiązanie finansowe dostępne na rynku,
 • ochrona osobistego interesu Klienta jest jego celem nadrzędnym,
 • może otrzymywać wynagrodzenie zarówno od Klienta, jak również od instytucji finansowej, której rozwiązanie wskazał Klient,
 • bezwzględnie obowiązuje go kodeks etyczny, ochrona danych osobowych i tajemnica zawodowa.

 

Priorytetem Kancelarii w zakresie współpracy jest podejście do spraw każdego Klienta w sposób indywidualny, zgodny z jego potrzebami i oczekiwaniami.

 

Współpraca z Klientem w wydaniu Kancelarii Finansowej Michał Marciniuk to proces złożony z kilku etapów. Dotychczas  zdobyte doświadczenia w wyniku współpracy z Klientem w zakresie kompleksowego planowania finansowego pozwoliły na opracowanie pewnego, przybliżonego schematu postępowania:

 

ETAP 1:  Rozmowa wstępna. Wstępne spotkanie zapoznawcze mające na celu osobiste przedstawienie się obu stron oraz zaprezentowanie zakresu usług Kancelarii przez Doradcę KFMM. Wstępna analiza potrzeb klienta, jego oczekiwań, ogólne omówienie interesujących go zagadnień i/lub problemów do rozwiązania. Wspólne wypracowanie decyzji w zakresie dalszej współpracy.

 

ETAP 2:  Analiza finansowa / analiza finansów osobistych. Indywidualne spotkanie doradcze o charakterze poufnym przeprowadzone w sposób kompleksowy, mające na celu ustalenie celów i priorytetów Klienta, uzyskanie i zestawienie szeregu informacji i danych liczbowych podczas szczegółowej rozmowy z Klientem, niezbędnych do wykonania Planu Finansowego. W centrum uwagi Doradcy KFMM znajduje się Klient i jego najbliższe otoczenie, jego osobisty interes i potrzeby, jego indywidualne możliwości i ograniczenia. Rzetelne i profesjonalne wykonanie pracy przez Doradcę KFMM, tj. opracowanie kompleksowego Planu Finansowego, jest w dużej mierze uzależnione od poziomu współpracy na płaszczyźnie Doradca - Klient, tj.: przejrzystych relacji, wzajemnego zrozumienia, zaufania i osobistego zaangażowania Klienta. Ponadto, im dokładniejsze dane uzyska Doradca, tym większe korzyści osiągnie Klient. Dokładność uzyskanych informacji (ich aktualność, realność itp.) ma kluczowy wpływ na jakość opracowanego Planu Finansowego wyrażoną poprzez jego efektywność i skuteczność.

 

Etapy 1 i 2 mogą być przeprowadzone na jednym spotkaniu, jak również w dwóch oddzielnych terminach.

 

ETAP 3:  Planowanie finansowe. Na podstawie szczegółowych informacji i danych liczbowych uzyskanych podczas rozmów odbytych z Klientem, Doradca KFMM, przeprowadzając szereg obliczeń i kalkulacji, dokonuje ich wnikliwej analizy. Zestawiając w/w informacje z przyjętymi założeniami i ustaleniami dokonanymi wspólnie z Klientem, Doradca KFMM otrzymuje pewną koncepcję dalszego działania. W oparciu o opracowany model koncepcyjny planu, Doradca KFMM dobiera odpowiednie rozwiązania finansowe i mechanizmy do zastosowania, często w kilku wariantach. Efektem końcowym jest Plan Finansowy.

 

ETAP 4:  Omówienie i wdrożenie Planu Finansowego. Doradca KFMM dokonuje szczegółowego omówienia opracowanego Planu Finansowego wspólnie z Klientem na indywidualnym spotkaniu doradczym o charakterze poufnym. Jest to z reguły drugie lub trzecie spotkanie z Doradcą KFMM (w zależności od tego jak przeprowadzono Etap 1 i 2). Tu odbywa się ostateczne "szlifowanie i dopinanie" Planu Finansowego. Omawiane są poszczególne warianty starannie wyselekcjonowanych rozwiązań finansowych, indywidualnie dopasowanych strategii / mechanizmów możliwych do zastosowania dla realizacji Planu Finansowego i osiągnięcia założonych przez Klienta celów. Klient, otrzymując pełne wsparcie merytoryczne od Doradcy KFMM, ostatecznie akceptuje Plan Finansowy i zawarte w nim założenia, podejmuje decyzje o wdrożeniu go w życie, dokonuje ostatecznego wyboru poszczególnych rozwiązań finansowych. Zapadają kluczowe decyzje o charakterze finansowym, zawierane są właściwe umowy, ustalane są szczegółowe zasady dalszej współpracy.

 

 ETAP 5:  Obsługa bieżąca. Etap ten jest nierozerwalnie związany z Etapem 4 i rozpoczyna się w momencie zapoczątkowania procesu wdrażania Panu Finansowego. Dla Klienta oznacza to, że moment podpisania właściwych umów za pośrednictwem Kancelarii nie jest końcem, a dopiero początkiem współpracy. Planowanie finansowe jest procesem ciągłym, wymagającym indywidualnej opieki i obsługi, którą Kancelaria na bieżąco zapewnia swoim Klientom. Stanowi to istotną wartość dodaną do podpisanych za pośrednictwem Kancelarii umów, które Klient mógłby przecież podpisać przy samodzielnym nabywaniu poszczególnych rozwiązań finansowych bezpośrednio od instytucji finansowych.

 

Obsługa bieżąca obejmuje:

 • kompleksową obsługę w zakresie zastosowanych rozwiązań finansowych,
 • stały kontakt e-mailowy i telefoniczny, a w razie potrzeby - osobisty,
 • spotkania okresowe mające na celu omówienie dotychczasowych wyników i postępów zmierzających do realizacji założonych celów, aktualizowanie Planu Finansowego adekwatnie do ewoluującej sytuacji Klienta i jego otoczenia (rodziny, firmy itp.), a także w stosunku do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej / otoczenia ekonomicznego,
 • bieżący monitoring, analizy i raportowanie z przebiegu inwestycji - jeżeli takowe rozpoczęto,
 • bieżący monitoring i analizy aktualnej sytuacji rynkowej (dot. inwestycji),
 • stałe wsparcie merytoryczne i informacyjne podczas całego okresu trwania inwestycji,
 • inne czynności będące wynikiem indywidualnych negocjacji.

 

WYNAGRODZENIE KANCELARII

 

Więcej informacji na temat ustalanego i pobieranego przez Kancelarię wynagrodzenia znajdą Państwo TUTAJ.