€uropean Federation of Financial Professionals - €FFP

€uropejska Federacja Doradców Finansowych - €FFP POLSKA

 

 

ZASADY ETYCZNE

1. UCZCIWOŚĆ
Osoba posiadająca Uprawnienia, wynikające z posiadania Certyfikatu, wykonując pracę, musi zawsze zachowywać się uczciwie. Uczciwość oznacza, że zaufanie i oczekiwania klienta wobec osoby posiadającej Certyfikat zostały wypełnione poprzez działanie lub zaniechanie działania. Uczciwość oznacza nieskazitelność, otwartość i rzetelność w działaniu. Nie dopuszcza się, w ramach korzystania z Uprawnień Certyfikatu, dążenia do osiągania wyłącznie osobistych korzyści.


2. POUFNOŚĆ
Osoba posiadająca Certyfikat jest zobowiązana do przestrzegania w swej pracy zasady całkowitej poufności.
Wynikające z realizacji posiadanych Uprawnień informacje muszą być traktowane jako absolutnie poufne. Każda informacja, która może zostać uznana za poufną, nie może być ujawniona lub przekazana dalej, chyba, że osoba uprawniona wyraża na to zgodę lub ujawnienie informacji o kliencie jest wymagane, w sposób obligatoryjny, przez decyzję sądu lub procedury urzędowe.


3. OBIEKTYWNOŚĆ
Osoba posiadająca Certyfikat jest zobowiązana wykonywać swe zadania w sposób rzeczowy i obiektywny.
Obiektywność wymaga ścisłej rzeczowości i bezstronności. Niezależnie od zawodowej pozycji oraz powierzonych zadań, osoba posiadająca Certyfikat, jest zobowiązana do zachowania obiektywności oraz unikania wszelkich odstępstw, które mogłyby doprowadzić do naruszenia zasad zawodu. Jeśli, z powodów osobistych lub w wyniku umownych powiązań, istnieją lub mogą zaistnieć okoliczności i zależności, które mogą ograniczyć obiektywność, to osoba posiadająca Certyfikat jest zobowiązana do udzielenia zleceniodawcy pełnej informacji na temat takiego stanu rzeczy.


4. NEUTRALNOŚĆ
Osoba posiadająca Certyfikat jest zobowiązana do wypełniania zadań przy zachowaniu całkowitej neutralności. Neutralność oznacza bezstronność przy korzystaniu z Uprawnień. Ewentualne, istniejące lub powstałe w trakcie pracy, konflikty interesów między osobą posiadającą certyfikat a zleceniodawcą, muszą być otwarcie przedstawione, zarówno zleceniodawcy jak i Doradcy Finansowemu. Osobiste wyobrażenia, uprzedzenia oraz cele, nie mogą wpływać na prezentowanie i zachowanie całkowitej neutralności.


5. KOMPETENCJA
Osoba posiadająca Certyfikat jest zobowiązana do wykonywania zadań przy zachowaniu najwyższej fachowości. Musi dysponować, odpowiednią dla danego stanu rzeczy, fachową wiedzą, wymaganymi umiejętnościami, jak również osobistą i społeczną kompetencją. Poza tym, osoba posiadająca Certyfikat, musi dbać o uaktualnianie i uzupełnianie koniecznej wiedzy fachowej oraz niezbędnych umiejętności, poprzez ustawiczne kształcenie i doskonalenie umiejętności.


6. PROFESJONALIZM
Osoba posiadająca Certyfikat jest zobowiązana do wykonywania pracy w sposób profesjonalny.
Jest zobowiązana do utworzenia fachowego i technicznego zaplecza dla bezbłędnego wykonania zleconych zadań. Profesjonalizm oznacza właściwą ocenę własnych umiejętności oraz posiadanie zdolności rozpoznawania trudnych przypadków i sytuacji przekraczających jego kompetencje. W takich przypadkach powinien korzystać z pomocy rzeczoznawcy, jako osoby trzeciej, lub zaniechać wykonania zadania. Osoba posiadająca Certyfikat ma obowiązek konstruktywnej współpracy z innymi Doradcami Finansowymi. Powinna ona reprezentować swoją grupę zawodową z godnością, wzmacniając prestiż zawodu.

 

 

 

European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries - FECIF

Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych - FECIF

 

 

KODEKS ETYCZNY

 

1. Członek FECIF realizuje swoje działania z najwyższym stopniem uczciwości, stawiając klienta na najwyższym stopniu hierarchii zaangażowania.

 

2. Członek FECIF pozostaje obiektywny w każdej sytuacji. Ma obowiązek poinformowania klienta o tym czy jest niezależny, czy działa z ramienia instytucji finansowej.

 

3. Członek FECIF wypełnia swoje obowiązki najlepiej jak potrafi, na każdym kroku dbając o honor profesji, którą wykonuje. Mając na uwadze potrzebę utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług, stale się dokształca.

 

4. Członek FECIF zaznajomiony jest z wszelkimi prawami i regulacjami obowiązującymi w sektorze, po którym się porusza. Podejmuje działania adekwatne do posiadanych licencji oraz kompetencji.