Mając na uwadze zapewnienie obsługi Klienta w sposób kompleksowy, Kancelaria Finansowa Michał Marciniuk współpracuje z doświadczonym i zaufanym zespołem prawników oferujących całe spektrum usług związanych z wszystkimi dziedzinami prawa.

 

Usługi prawne świadczone są przez zespół radców prawnych - specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa, gwarantując tym samym bardzo wysoki poziom jakości wykonywanej przez nich pracy na rzecz Klienta. Oferując pomoc prawną poprzez powierzenie jej wykonywania specjalistom poszczególnych profesji prawniczych, Kancelaria zapewnia maksymalną efektywność podejmowanych przez nich działań, oraz możliwości zastosowania rozwiązań niestandardowych. Prawnicy - Partnerzy Kancelarii korzystają przy tym w pełnym zakresie z dostępnego na rynku profesjonalnego oprogramowania prawniczego oraz literatury specjalistycznej.

 

Usługi świadczone są bezpośrednio w siedzibie kancelarii prawnej, jak również w siedzibie u Klienta (obsługa in - house), w tym także poza obszarem Trójmiasta.

 

 

OBSZAR PRAKTYKI

 

Do zakresu świadczonych usług m. in. należą:

 • kompleksowa obsługa przedsiębiorstw o różnej strukturze i formie  organizacyjno - prawnej, instytucji państwowych i samorządowych, a także osób fizycznych.
 • kompleksowa obsługa z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, karnego, rodzinnego, prawa pracy, a także windykacja wierzytelności.
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, administracyjnego, a także doradztwo w obrocie gospodarczym.

Wszelkiego rodzaju problemy, z którymi Państwo się zwrócą, zostaną przeanalizowane pod kątem prawnym, z uwzględnieniem taktyki procesowej i sfery finansowej.

 

 

OFERTA

 

Oferta obejmuje obsługę prawną oraz doradztwo prawne w następujących obszarach:

 

 I.  W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności:

 

W sprawach o rozwód oraz o separację:

 • kompleksową reprezentację w postępowaniu o rozwód lub separację,
 • postępowanie ugodowe oraz udział we wzajemnych ustaleniach małżonków,
 • sprawy o ustalenie kontaktów małżonków z dziećmi,
 • podział majątku małżonków,
 • inne doradztwo i prowadzenie spraw sądowych z zakresu stosunków majątkowych między małżonkami, w tym również spraw związanych z umowami majątkowymi małżeńskimi, zniesieniem wspólności ustawowej małżeńskiej, podziałem majątku wspólnego.

Mając na uwadze stopień trudności w podejmowaniu przez małżonków decyzji o rozwodzie, a także emocje towarzyszące w trakcie procesu rozwodowego, w szczególności na sali sądowej reprezentacja powierzana jest osobom które bez emocji, rzeczowo oraz konkretnie poprowadzą sprawę Klienta.

 

W sprawach o alimenty (na dziecko, żonę lub małżonka):

 • o zasądzenie alimentów,
 • o podwyższenie alimentów,
 • o obniżenie alimentów.

W sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz kontaktów rodziców z dzieckiem:

 • ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem,
 • porozumienie rodziców dotyczące istotnych spraw dziecka,
 • o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców.

II.  W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowania za wypadki przy pracy,
 • o wypłatę wynagrodzenia,
 • sprawy o mobbing, naruszenie zasad równego traktowania pracownika,
 • odpowiedzialność materialna pracowników (w tym za mienie powierzone),
 • inne roszczenia ze stosunku pracy,
 • umowa o zakazie konkurencji,
 • czas pracy,
 • zwolnienia grupowe,
 • odprawy pieniężne,
 • odwołania od decyzji Zakładów Ubezpieczeń Społecznych (sprawy o emeryturę w tym za pracę w warunkach szczególnych, rentę).

III.  W dziedzinie prawa rzeczowego:

 • dochodzenie roszczeń o ustanowienie służebności gruntowych i osobistych,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
 • roszczenia o ochronę własności i posiadania,
 • zniesienie współwłasności,
 • zmiana stanu prawnego nieruchomości.

IV.  W dziedzinie prawa zobowiązań:

 • opiniowanie wszelkich umów zobowiązaniowych, nazwanych i nienazwanych,
 • przygotowywanie umów mając na uwadze preferencje Klienta.

V.  W dziedzinie prawa spadkowego:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • wykonanie zapisu,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • roszczenie o zachowek.

VI.  Sprawy administracyjne:

 • z prawa budowlanego,
 • z planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • związane z gospodarowaniem nieruchomościami,
 • z prawa ochrony środowiska,
 • inne sprawy przed organami administracji publicznej, przed Samorządowymi  Kolegiami Odwoławczymi, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

VII.  Sprawy z zakresu prawa upadłościowego:

 • zabezpieczenia i dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych (upadłość konsumencka).

VIII.  Prawo gospodarcze:

 • bieżące, a także doraźne doradztwo dla władz spółek oraz obsługa posiedzeń ich władz, zgromadzeń wspólników, przygotowywanie regulaminów działania zarządu i rady nadzorczej,
 • doradztwo w zakładaniu, łączeniu i likwidacji spółek prawa handlowego,
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • rejestracja oraz dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • reprezentacja Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek.

IX.  Prawo zamówień publicznych:

 • doradztwo Klientom uczestniczącym w przetargach realizowanych na podstawie ustawy prawo o zamówieniach publicznych. Reprezentacja Klientów w składanych od rozstrzygnięć przetargów odwołaniach i skargach do sądu powszechnego.

 

FORMA ŚWIADCZONEJ POMOCY PRAWNEJ

 • zastępstwo procesowe

                     reprezentacja Klienta w postępowaniach:

  • sądowych w sądach powszechnych – w procesach i postępowaniach nieprocesowych (także przed sądem rejestrowym i wieczystoksięgowym),
  • administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej (w tym m. in. Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych),
  • sądowo - administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 • reprezentacja Klientów w negocjacjach, a także w postępowaniach mediacyjnych,
 • konsultacje prawne (ustne),
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów prawnych, takich jak kontrakty, akty założycielskie, wszelkiego typu regulaminy, uchwały itp.,
 • opracowywanie pisemnych opinii prawnych,
 • bieżąca obsługa prawna Klientów instytucjonalnych (spółek, fundacji i stowarzyszeń),
 • sporządzanie pism procesowych oraz prowadzenie korespondencji przedsądowej, egzekucyjnej, urzędowej, sporządzenie pełnomocnictwa, wzoru umowy zarówno cywilnoprawnej jak i z zakresu prawa handlowego,
 • przygotowanie pozwu sądowego, odpowiedzi na pozew, wniosku, odwołania od decyzji organu administracyjnego / Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzenie apelacji, skargi, zażalenia, sprzeciwu oraz zarzutów od nakazu zapłaty, sprzeciwu od wyroku zaocznego.